URL verkorten op lytsr
Skip Navigation Links.

Koartsje dyn URL

Fan hjoed ôf oan hat Fryslân in eigen URL-ferlytser: Lyt.sr. Hjirmei kinst hele lange url`s omsette nei hele koarte. Hiel handich fansels foar al dyn social media-accounts! Lyt.sr is in ynisjatyf fan de NHL-studinten Frank Zijlstra en Anne-Jan de Jong.

Frank en Anne Jan wolle sjen litte dat Frysk in moderne en hjoeddeiske taal is en probearje it brûken fan it Frysk ek yn `e sosjale media te stimulearjen. Wolst it ek ris probeare? Fljoch dan nei Lyt.sr!

Heb natuurlijk gelijk http://lyt.sr/wrotters aangemaakt!

 

Bron http://www.praatmarfrysk.nl/blog.php?id=219&navpage=51

Deze pagina is het laatst gewijzigd op: Woensdag 12 January 2011 08:41:48